|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

Oprávnenie č.
VVZ-0168/08-06.1 :
Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce
v rozsahu 06.1 Výchova
a vzdelávanie osôb
na obsluhu motorových vozíkov

Oprávnenie č.
BTS-000014-06 : Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 
 
 
 

Oprávnenie č.
VVZ-0015/08-01.1 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.1 - Výchova a vzde-
lávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Oprávnenie č.
VVZ-000122-06-01.2 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.2 - Výchova a vzdelá-
vanie bezpečnostných technikov 
 
 
 
 
 

Oprávnenie č.
VVZ-0852/07-01.3 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 01.3 - Výchova a vzdelá-
vanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonáva úlohy bezpečnostných techni-
kov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Oprávnenie č.
VVZ-0657/08-07.1 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 07.1 - Výchova a vzdelá-
vanie zamestnancov pracujúcich vo výške  
 
 
 
 
 

Oprávnenie č.
VVZ-0577/08-07.2 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 07.2 - Výchova a vzdelá-
vanie osôb na montáž
a demontáž lešenia (lešenári) 

Oprávnenie č.
VVZ-0376/09-03.2 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 03.2 - Výchova a vzdelá-
vanie osôb na obsluhu
vyhradených technických
zariadení zdvíhacích 

Oprávnenie č.
VVZ-0327/09-03.4 :
Vykonávanie výchovy
a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu 03.4 - Výchova a vzdelá-
vanie viazačov bremien
 
 

Osvedčenie o akreditácii
č. R 018 :
správa č.: 0843/30/14/B/AS/R1 :
Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci v oblasti BOZP, OPP ....

Osvedčenie o akreditácii
č. R 006 :
správa č.: 0843/30/11/E/AS/C :
Systém enviromentálneho manažérstva
v oblasti BOZP, OPP ....  
 

Osvedčenie
živnostenskom oprávnení
č. OU-PO-OZP1-2015/012820-2
č. živ. reg.: 707-22753
4 živnosti ...
 
 

Oprávnenie č.
1/2016:
na vykonávanie:
- Základnej odb. prípravy špecialistov pož. ochrany
- Aktualizačnej odb. prípravy špecialistov požiarnej ochrany
- Základnej odb. prípravy technikov pož. ochrany
- Aktualizačnej odb. prípravy technikov požiarnej ochrany
- Základnej odb. prípravy preventivárov požiarnej ochrany obce
- Aktualizačnej odb. prípravy preventivárov pož. ochrany obce
 
 

Oprávnenie č.
013/3/2007-EZ-S,O-E2 A: Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž
do funkčného celku
na mieste budúcej prevádzky, V rozsahu E2: technické zariadenia elektrické s napätím
do 1000 V vrátane bleskozvodov, Triedy objektov A: bez nebez-
pečenstva výbuchu
 

Oprávnenie č.
S2009/01212/EIC IO/TZ : Odb. prehliadky a odb. skúšky na vyhradených tech. zar. tlak. skupiny Aa3, a4, b1, b2; Ba1, b2, c1, c2, e1, e2, e3
V rozsahu: kotly parné a kvapalinové III., IV. a V. trieda, tlakové nádoby stabilné Ab1, Ab2, Bb1, Bb2; kovové tlakové nádoby na dopravu plynov (fľaše a sudy), bezpeč- nostné zar. zabraňujúce prekroč. najvyš. pretlaku, bezpečnostné zar. za- bezpečujúce sledovanie a dodrž. pracovnej teploty, bezpeč. zar. zabezp. sledovanie úrovne hladiny

Osvedčenie o akreditácii
č. Q 011 :
správa č.: 0843/30/11/Q/AS/C :
Systém manažérstva kvality a vzdelávania
v oblasti BOZP, OPP ....
 
 

Osvedč. o živ. oprávnení
na vyk. živnosti :
1. Práca s dezinfekč. prípr. na prefes. použ. a na prácu s prípr. na reg. živočíš. škodcov na profes. použ.
2. Údržba, servis a kontroly dets. ihrísk

Osvedč. o živ. oprávnení
na vyk. živnosti :
1. Dohľad nad prac. podmienkami

 
 
 
 

Osvedč. o živ. oprávnení
na vyk. živnosti :
1. Vyprac. a aktualizácia plánu ochrany obyv.
2. Vyprac. a aktualiz. plánu ochrany zamest. a osôb prevz. do starostl.
3. Vzdelávacia čin. na úseku civ. obrany obyv.
4. Činnosť bezpečnostného poradcu