|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

Viac v priloženom pdf súbore (902 kB) Zdravotný dohľad.

Podrobnosti o vykonávaní zdravotného dohľadu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie sa dozviete v priloženom pdf súbore tu.

O kategorizácii prác v nadväznosti na vyššie uvedené dokumenty sa dočítate v priloženom pdf súbore tu.

Splnenie zákonných náležitostí pre vykonávanie úloh pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľov samostatne a aj dodávateľsky z pohľadu spoločnosti BTS-PO nájdete v priloženom pdf súbore tu a tu.
........................................................................................................................................................

Vážení obchodní priatelia !

Našou  hlavnou  činnosťou  je  poskytovanie   komplexných  služieb   dodávateľským  spôsobom v  oblasti  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  práci  (BOZP),  ochrany  pred  požiarmi   (OPP) a vzdelávania v uvedených oblastiach:

 1. Ochrana pred požiarmi / OPP/
  • Obchodná činnosť s hasiacimi prístrojmi a požiarnou technikou
  • Odborné prehliadky a skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov
  • Tlakové skúšky požiarnych hadíc
  • Kontrola, odborné skúšky, prehliadky a montáž požiarnych uzáverov
  • Montáž, opravy a revízie filtroventilačných zariadení
  • Montáž, opravy a revízie požiarnych klapiek
  • Technik požiarnej ochrany v rozsahu Zák.č. 314/2001 Z.z. (školenie PO, vypracovanie dokumentácie PO, preventívne protipožiarne prehliadky objektov)
  • Špecialista požiarnej ochrany (vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb - „požiarne projekty“)
  • Vypracovanie analýz a dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade s platnými predpismi
  • Odborná príprava na úseku OPP
  • Školenia v oblasti OPP
  • Poradenstvo v oblasti OPP
  • Protipožiarne prestupy OPP

 2. Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  Oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
  • Oprava a údržba
  • Rekonštrukcia
  • Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
  V rozsahu: E2 - technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  ev.č. oprávnenia: 013/3/2007-EZ-S,O-E2A

 3. Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových
  skupiny Aa3, a4, b1, b2; Ba1, b2, c1, c2, e1, e2, e3 v rozsahu:
  • kotly parné a kvapalinové III. trieda
  • kotly parné a kvapalinové IV. trieda
  • kotly parné a kvapalinové V. trieda
  • tlakové nádoby stabilné skupiny Ab1, Ab2, Bb1, Bb2
  • kovové tlakové nádoby na dopravu plynov - fľaše
  • kovové tlakové nádoby na dopravu plynov - sudy
  • bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pretlaku
  • bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty
  • bezpečnostné zariadenia zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny


 4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci /BOZP/
  • Poradenstvo v oblasti BOZP
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených technických zariadeniach tlakových a elektrických
  • Autorizovaný technik BOZP; bezpečnostnotechnické služby v rozsahu Zák.č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov, ev.č. oprávnenia: BTS-000014-06
  • Šetrenie úrazov, vypracovanie dokumentácie BOZP, školenie o BOZP

 5. Výchova a vzdelávanie, organizovanie a realizácia kurzov, školení a seminárov v rozsahu vydaných oprávnení konkrétne:
  • 01.1-Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce, výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov, ev.č. oprávnenia: VVZ-0015/08-01.1
  • 01.2-Výchova a vzdelávanie v oblasti všeobecnej ochrany práce v rozsahu výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov, ev.č. oprávnenia: VVZ-000122-06-01.2
  • 01.3-Výchova a vzdelávanie zamestnávateľov, ktorí budú osobne vykonávať úlohy bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov,
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0852/07-01.3
  • 03.2-Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0376/09-03.2
  • 03.4-Výchova a vzdelávanie viazačov bremien,
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0327/09-03.4
  • 06.1-Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov,
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0168/08-06.1
  • 07.1-Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške,
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0657/08-07.1
  • 07.2-Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia (lešenári),
   ev.č. oprávnenia: VVZ-0577/08-07.2
  • Vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi:
   • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
   • ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany, oprávnenie č.108

 6. Posudzovanie rizík
  Spracovanie dokumentácie BOZP v rozsahu potrebnom pre konkrétny subjekt v zmysle platných predpisov.

 7. Koordinátor bezpečnosti na stavbách podľa Nar. vl. SR č. 396/2006 Z. z.
  Je služba, ktorú poskytujeme v súlade s uvedeným nariadením vlády SR a ktorú je povinný zabezpečiť investor /stavebník/, ktorý poverí výkonom takejto činnosti oprávnenú osobu, a to pre stavby, kde plánované trvanie prác bude dlhšie ako 30 pracovných dní a na stavenisku bude súčasne pracovať najmenej 20 osôb, alebo rozsah plánovaných prác prekročí 500 osobodní.

 8. Výkon niektorých činnosti PZS
  Dohľad nad pracovnými podmienkami pri prácach prvej a druhej kategórie v rozsahu podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

 9. Vykonávame kontroly požitia alkoholických nápojov
  Na meranie používame dôkazný analyzátor dychu Envitec AlcoQuant 6020. Zariadenie s certifikátom je kalibrované každých 6 mesiacov.
  Cena za meranie/os: 6,00 € s Dph

V prípade, že sme Vás našou ponukou zaujali a je pre Vás akceptovateľná, očakávame Vašu výzvu na spoluprácu písomne, telefonicky, faxom, resp. e-mailom.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom

Ing. Jozef Komár
konateľ spoločnosti