|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

Tématické predpisy

Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z.
O podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)

Vyhláška MPSVaR SR č. 45/2010 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárske

Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení

Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu


 

Odkazy na úplné znenie zákonov

Zákonník práce - zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Zákon č. 387/2006 Z.z. - nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Zákon č. 392/2006 - nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Zákon č. 393/2006 - nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

Zákon č. 396/2006 - nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

Zákon č. 500/2006 - vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Terminologický slovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Právne predpisy upravujúce oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 

Užitočné webové stránky

Národný inšpektorát práce - http://www.nip.sk/?id_a=63&ins=nip

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny - http://www.employment.gov.sk/

Úrad verejného zdravotníctva SR -
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161:platne-

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - http://www.minedu.sk/

Sociálna poisťovňa - http://www.socpoist.sk/

Centrum pre chemické látky a prípravky - http://www.cchlp.sk/

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci - https://osha.europa.eu/sk/

Slovenský ústav technickej normalizácie - http://www.sutn.sk/default.aspx

Zbierka zákonov SR - http://www.zbierka.sk/