|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

BTS - bezpečnostnotechnická služba - powerpointová prezentácia

Obsah powerpointovej prezentácie:

Čo je BTS ?

Odborná poradenská činnosť pre zamestnávateľa, ako i ostatných vedúcich zamestnancov z oblasti BOZP.


Ako vykonávame BTS?

Bezpečnostnotechnickú službu vykonávame zabezpečovaním úloh bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom pre fyzické a právnické osoby.


Forma poskytovania bezpečnostnotechnickej služby

Našim zámerom je poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.


Rozsah bezpečnostnotechnickej služby

 • posudzovanie úrazových a havarijných rizík a ohrození zdravia zamestnancov,
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, prevádzkových nehôd /havárií/, porúch technických zariadení a chorôb z povolania,
 • vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP a preventívnych lekárskych prehliadok,
 • vypracovanie zoznamu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov /OOPP/, vrátane špecifikácie konkrétnych druhov /typov/ ochranných prostriedkov poskytovaných pri jednotlivých prácach,
 • vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení,
 • vypracovanie záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehôd /havárií/ a porúch technických zariadení,
 • vypracovanie rozborov úrazov, prevádzkových nehôd /havárií/, porúch technických zariadení, priemyselných otráv a chorôb z povolania,
 • vyhodnotenie stavu na pracoviskách, vrátane uvedenia neodstrániteľných /zostatkových/ ohrození,
 • vykonávanie previerok BOZP na všetkých pracoviskách a zariadeniach zamestnávateľa v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo miestnych pravidlách a pokynoch na zaistenie BOZP,
 • vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok prevádzkových technických zariadení,
 • školenie a overovanie znalostí z predpisov BOZP vedúcich a ostatných zamestnancov,
 • vypracovávanie zoznamu rizikových prác a pracovísk,
 • vypracovávanie zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých,
 • vypracovávanie miestnych prevádzkových predpisov /poriadkov/ pre prevádzku, obsluhu, údržbu a opravu technických zariadení,

Rozsah bezpečnostnotechnickej služby - kontrola:

 • pracovísk, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, pracovných pomôcok, pracovných postupov, usporiadania pracovných miest a organizácie práce,
 • dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce, technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok, platných bezpečnostných a hygienických predpisov, príkazov a pokynov
 • stavu budov, pracovného prostredia, strojov a zariadení, dopravných ciest a dopravných zariadení,
 • dodržiavania bezpečnostných predpisov pri používaní a manipulácii s horľavinami, žieravinami, jedmi a výbušninami,
 • zabezpečenia zvlášť nebezpečných a rizikových prác/práce vo výškach, v hĺbkach, búracie práce, zváranie, niektoré druhy montážnych prác a pod.,
 • používania ochranných zariadení a OOPP,
 • vykonávania vstupných a periodických lekárskych prehliadok,
 • dodržiavania zákazu niektorých prác a pracovísk ženám, tehotným ženám a matkám do 9. mesiaca po pôrode a mladistvým,
 • či sú poverení prácami pri výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkonom odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach iba odborne spôsobilí pracovníci,
 • či zamestnávateľ zabezpečuje, aby zaškoľovaní zamestnanci vykonávali na technických zariadeniach len takú činnosť, ktorá zodpovedá ich odborným vedomostiam
Povinnosti osoby vykonávajúcej bezpečnostnotechnickú službu pri zistení nedostatkov:

 • Upozorniť zodpovedného zamestnanca na zistené nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť
 • Nedostatky prekonzultovať s vedúcim zamestnancom, určiť termín a zodpovednú osobu za ich odstránenie
 • Porušenie predpisov zamestnancami prekonzultovať za prítomností zamestnanca a jeho nadriadeného
 • Po každej kontrole napísať zápis, prekonzultovať ho s vedúcim organizácie alebo štatutárnym zástupcom a originál im ponechať
 • Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik je oprávnený u zamestnávateľa, u ktorého vykonáva odbornú činnosť, uložiť príslušnému vedúcemu zamestnancovi vykonať nevyhnutné opatrenie na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov, ak je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca; uložené opatrenie, o ktorom bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik bezodkladne informuje štatutárny orgán zamestnávateľa, platí až do jeho zrušenia alebo zmeny štatutárnym orgánom zamestnávateľa.