|        Oznamy      |      Mapa stránok

Naše služby pre Vašu bezpečnosť

Školenia BOZP


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR - PODMIENKY ÚČASTI:


Na základe záväznej prihlášky, resp. odoslania prihlasovacieho formuláru bude každému účastníkovi zaslaná pozvánka s presným programom kurzu a platobnými údajmi na uhradenie účastníckeho poplatku.

Pri akreditácii sa každý účastník preukáže dokladom o zaplatení účastníckeho poplatku.

Ak máte záujem zúčastniť sa horepopísanej odbornej prípravy, vyplňte a odošlite nasledujúci formulár.

Odoslaním formuláru záväzne prihlasujete účastníka na kurz a akceptujete horeuvedené podmienky.

Prihlasovací formulár
Variabilný symbol kurzu
Údaje o účastníkovi kurzu:
Meno
Priezvisko
Titul
Adresa bydliska
Údaje o objednávateľovi kurzu - kto hradí účastnícky poplatok:
Názov
Sídlo - ulica, č.d.
Obec - mesto
PSČ
IČO
DIČ
IČ pre DPH
Kontakt:
Kontaktný telefón
Kontaktný e-mail
Údaje o spôsobe platby:
Účastnícky poplatok
príslušného kurzu
uhradím
v hotovosti pri prezentácii
prevodným príkazom na náš účet v OTP Bank Slovensko
     č.ú.: 7630750/5200, var. symbol = var. symbol kurzu
Opíšte prosím z obrázka overovací kód:
Overovací kód
 

 

Základná odborná príprava technikov PO

Popis kurzu: Po ukončení odbornej prípravy získajú účastníci potvrdenie o absolvovaní základnej odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany, ktoré je jedným z dokladov potrebných na overenie odbornej spôsobilosti na príslušnom KR HaZZ.

Cieľová skupina:Základná odborná príprava je určená záujemcom, ktorí chcú získať kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. V zmysle zákona č. 314/2001 Z. z., § 11, ods. 7 „odbornú spôsobilosť technika požiarnej ochrany môže získať len fyzická osoba s úplným stredným vzdelaním“.

Termíny konania kurzu:

Variabilný symbol kurzu Termíny jednotlivých sústredení
VS 160 13.11. - 16.11.2017 (1. sústredenie)
20.11. – 24.11.2017 (2. sústredenie)
27.11. – 01.12. 2017 (3. sústredenie)

Minimálny počet účastníkov je 10
Prezentácia: 8.30 - 9.00 v mieste konania. Pri prezentácii je potrebné predložiť kópie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku, resp. zaplatiť v hotovosti.
Rozsah: 120 hodín, (3 týždňové bloky)
Miesto konania: Rumanova 22, 080 01 Prešov
Cena kurzu: 300.- € + DPH ...... (360.- € s DPH)
Tlačená pozvánka a prihláška: Pozvánku a prihlášku na kurz si môžete vytlačiť aj z nasledujúceho súboru  formátu rtf (word)VS 160.

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Komár - konateľ spoločnosti
tel: +421 51 7495 083
mobil: +421 915 748 747 ; +421 907 928 277
e-mail: btspo@btspo.sk


 

Aktualizačná odborná príprava technikov PO

Cieľová skupina: Požiarni technici, ktorým uplynie 5 rokov od vydania osvedčenia, resp. uplynie 5 rokov od poslednej aktualizačnej odbornej prípravy.
Absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy technika požiarnej ochrany.

Termín konania kurzu:

Variabilný symbol kurzu Termín kurzu
VS 153 13.- 16. november 2017

Minimálny počet účastníkov je 10
Rozsah: 30 hod. (4 dni)
Miesto konania: Rumanova 22, 080 01 Prešov
Cena kurzu: 145.- € + DPH ...... (174,00 € s DPH)
Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

V cene je zahrnuté: základná literatúra a občerstvenie účastníkov.

Prihlasovať sa môžete cez formulár na začiatku tejto stránky.


 


 

Konferencia Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Vážení účastníci konferencie,

dovoľte poďakovať sa v mene celého organizačného tímu všetkým účastníkom a partnerom odbornej konferencie „Protipožiarna bezpečnosť stavieb 2017“, ktorá sa konala 26. – 27. októbra 2017 v Novom Smokovci.

Veríme, že ste si z konferencie odniesli nové poznatky z prednášok našich hostí a príjemné zážitky zo stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi.

Konferencia sa tešila veľkému záujmu. Spolu sme privítali 150 registrovaných účastníkov.

Ďakujeme všetkým prezentujúcim, hosťom a účastníkom konferencie PBS2017 za účasť a aktívnu diskusiu k témam konferencie.

Organizačný tím konferencie.

PDF

 


Naša spoločnosť organizuje školenia na základe oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce a MV SR na jednotlivé druhy školení v oblasti BOZP, Ochrany pred požiarmi a organizáciu prezenčných kurzov. Ku školeniam poskytujeme študijné materiály. Školenia sa vykonávajú pomocou techniky - projektor - power pointové prezentácie, video ukážky, meotar a pod.